Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities De in de algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis als hieronder gedefinieerd. Daarbij geldt dat een definitie dezelfde betekenis heeft als die met hoofdletter voorkomt in enkelvoudsvorm of vice versa. Afnemer : de partij die een overeenkomst is aangegaan met STUDIO 3XS vloeren & wanden. Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden. Diensten : door STUDIO 3XS vloeren & wanden verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. STUDIO 3XS vloeren & wanden : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STUDIO 3XS. handelend onder de naam STUDIO 3XS vloeren & wanden (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69836485). Offerte : een aanbieding van STUDIO 3XS vloeren & wanden aan Afnemer. Opdrachtbevestiging : de schriftelijke of elektronische bevestiging van STUDIO 3XS vloeren & wanden aan Afnemer dat tussen hen een Overeenkomst tot stand is gekomen. Overeenkomst : de overeenstemming tussen Afnemer en STUDIO 3XS vloeren & wanden blijkend uit een door STUDIO 3XS vloeren & wanden verzonden Opdrachtbevestiging. Producten : door STUDIO 3XS vloeren & wanden geleverde en/of gebruikte goederen, waaronder Vloeren & wanden, ter uitvoering van de Overeenkomst. Vloeren & wanden : een door STUDIO 3XS vloeren & wanden geleverde en/of tot stand gebrachte vloer op een door afnemer aangewezen locatie.

Artikel 2 – Werking

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst, tenzij in de nadrukkelijk schriftelijk of elektronische anders is overeengekomen.

2.2 Door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk of elektronisch anderszins overeengekomen, niet van toepassing op de Overeenkomst en worden door STUDIO 3XS vloeren & wanden nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Offerte, totstandkoming Overeenkomst en annulering

3.1 Een Offerte wordt in overleg met Afnemer schriftelijk of elektronisch opgemaakt en aan Afnemer toegezonden. In de Offerte genoemde prijzen zijn bindend tot 60 dagen na datum van de Offerte. Tenzij expliciet anderszins uit de Offerte blijkt, zijn de in de Offerte genoemde prijzen exclusief kosten van verticaal transport, de eventuele kosten voor noodzakelijke voorzieningen aan boven- en/of ondergrond alsmede exclusief kosten die voor STUDIO 3XS vloeren & wanden ontstaan als blijkt dat de ruimtes en ondergrond niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 11 en 12 van de Algemene Voorwaarden.

3.2 Een Offerte heeft een vrijblijvend karakter, een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat door STUDIO 3XS vloeren & wanden een Opdrachtbevestiging aan Afnemer is kenbaar gemaakt.

3.3 Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden met expliciete schriftelijke instemming van STUDIO 3XS vloeren & wanden.

3.4 Afnemer is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te annuleren met inachtneming van het navolgende. Indien de annulering door Afnemer wordt verricht 30 dagen voor de week waarin de Diensten ter uitvoering staan geagendeerd, is Afnemer 45% procent van de overeengekomen prijs aan STUDIO 3XS vloeren & wanden verschuldigd. Indien de annulering door Afnemer wordt verricht 10 dagen voor de week waarin de Diensten ter uitvoering staan geagendeerd, is Afnemer 75% van de overeengekomen prijs aan STUDIO 3XS vloeren & wanden verschuldigd.

Artikel 4 – Prijzen, betalingen en condities

4.1 Prijzen in Offerte en Overeenkomst zijn in Euro’s en exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anderszins blijkt.

4.2 Voor alle Overeenkomsten geldt voor Afnemer de navolgende betalingsverplichting: 40% bij Overeenkomst, 50% voorafgaand aan de start van de door STUDIO 3XS vloeren & wanden te leveren Diensten en Producten, en 10% na oplevering.

4.3 Voor door STUDIO 3XS vloeren & wanden verzonden facturen geldt, tenzij anders overeengekomen, een betalingstermijn van vijf dagen na factuurdatum. Facturen dienen door middel van overschrijving op een aan STUDIO 3XS vloeren & wanden gekoppeld rekeningnummer te worden voldaan. Indien Afnemer in gebreke blijft te betalen binnen de gestelde termijnen, is Afnemer van rechtswege direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Afnemer over de openstaande bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens is Afnemer alsdan gehouden om aan STUDIO 3XS vloeren & wanden de eventuele incassokosten, inclusief kosten juridische bijstand, volledig te vergoeden met een minimum van EUR 500,-.

4.4 STUDIO 3XS vloeren & wanden is gerechtigd om uitvoering van de Diensten, al dan niet tussentijds, op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden dan wel zekerheden te verlangen indien Afnemer niet tijdig en/of volledig heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.2 en/of later met STUDIO 3XS vloeren & wanden aangegane betalingsverplichtingen.

4.5 Een beroep op garantie, tekortkoming of reclamerecht, ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens STUDIO 3XS vloeren & wanden.

Artikel 5 – Levering, risico en eigendomsovergang

5.1 De overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt geen fatale termijn tenzij nadrukkelijk anderszins is overeengekomen. Indien Afnemer bekend raakt met omstandigheden die de oorspronkelijk overeengekomen planning belemmeren, wordt dit door Afnemer zo spoedig mogelijk aan STUDIO 3XS vloeren & wanden bericht.

5.2 Levering van de Diensten en Producten vindt plaats op de in de Overeenkomst genoemde plaats. Door ondertekening van de ontvangstbevestiging en/of de opleveringsrapportage gaat het risico van de geleverde Producten over op Afnemer. Alsdan komen de Producten voor rekening van Afnemer waaronder eveneens alle schade die nadien aan de Producten mocht ontstaan.

 5.3 De eigendom van een door STUDIO 3XS vloeren & wanden geleverd Producten gaat eerst over op Afnemer nadat deze aan STUDIO 3XS vloeren & wanden alles heeft voldaan waartoe hij op grond van de Overeenkomst alsmede nadien nog voortvloeiende afspraken verschuldigd is. Afnemer is verplicht dit voorbehoud bij eventuele doorlevering schriftelijk en voorafgaand aan zijn contractpartij kenbaar te maken.

5.4 Zolang de eigendom niet op Afnemer is overgegaan, mag hij ten aanzien van de Producten geen zekerheidsrechten verstrekken of enig ander recht (goederenrechtelijk dan wel verbintenisrechtelijk) aan een derde verlenen. Indien een derde enig recht op een onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten wil doen gelden, is Afnemer verplicht STUDIO 3XS vloeren & wanden daarvan onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.

5.5 Indien Afnemer nalatig blijkt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel er voor STUDIO 3XS vloeren & wanden gegronde redenen zijn om aan te nemen dat Afnemer nalatig zal zijn, is STUDIO 3XS vloeren & wanden bevoegd de geleverde Producten als haar eigendom te vorderen onder Afnemer dan wel bij derden in geval van doorlevering. Afnemer verleent STUDIO 3XS vloeren & wanden de bevoegdheid daartoe gebouwen en terreinen te betreden.

Artikel 6 – Garantie

6.1 STUDIO 3XS vloeren & wanden staat in voor de deugdelijkheid van haar Diensten en gebruikte Producten. Voor door STUDIO 3XS vloeren & wanden geleverde Diensten en Producten wordt vanaf oplevering gedurende 24 maanden een garantie verstrekt ten aanzien van gebreken die zijn ontstaan door gebrekkig materiaal en/of verrichte Diensten dienaangaande, doch uitsluitend ten aanzien van gebreken die door normaal gebruik van de Vloeren & wanden openbaren. STUDIO 3XS vloeren & wanden verstrekt nadrukkelijk geen garantie bij gebreken aan Vloeren & wanden waaraan (i) andere eisen door Afnemer zijn gesteld dan bekend bij STUDIO 3XS vloeren & wanden ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, (ii) zonder schriftelijke toestemming van STUDIO 3XS vloeren & wanden reparaties of werkzaamheden zijn verricht door derden, (iii) die niet worden gebruikt of onderhouden op de daarvoor geëigende wijze en (iv) die eerder door Afnemer worden belast dan voorgeschreven door STUDIO 3XS vloeren & wanden.

6.2 Een beroep op garantie dient door Afnemer schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven plaats te vinden. STUDIO 3XS vloeren & wanden is gerechtigd de behandeling van een beroep op garantie op te schorten indien Afnemer niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden door STUDIO 3XS vloeren & wanden zal Afnemer zich conformeren aan de adviezen en instructies van STUDIO 3XS vloeren & wanden.

Artikel 7 – Gebreken en reclames

7.1 Afnemer dient STUDIO 3XS vloeren & wanden zo spoedig mogelijk na constatering van eventuele gebreken schriftelijk of elektronisch te informeren.

7.2 Bij (op)levering door Afnemer geconstateerde gebreken, dan wel gebreken die Afnemer in redelijkheid had kunnen of behoren te constateren, dienen – op verval van recht – binnen tien dagen na die (op)levering schriftelijk of elektronisch en zo nauwkeurig mogelijk omschreven bij STUDIO 3XS vloeren & wanden te worden gemeld.

7.3 Geringe afwijkingen in maat, kleur of structuur kunnen voor Afnemer tegenover STUDIO 3XS vloeren & wanden nimmer een grondslag vormen voor het niet accorderen van de (op)levering van de Diensten en/of Producten noch voor reclames.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van STUDIO 3XS vloeren & wanden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 40 % (veertig procent) van de voor de Overeenkomst door STUDIO 3XS vloeren & wanden in rekening gebrachte financiële vergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van STUDIO 3XS vloeren & wanden voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan EUR 5.000,-[zegge: vijfduizend euro].

8.2 De aansprakelijkheid van STUDIO 3XS vloeren & wanden voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, is uitgesloten. Onder indirecte kosten worden ondermeer verstaan verhuis-, verblijfs- en herinrichtingskosten van Afnemer.

8.3 De aansprakelijkheid van STUDIO 3XS vloeren & wanden voor schade aan Vloeren & wanden van Afnemer als gevolg van (i) werking in de ondergrond, (ii) vochtwerking vanuit de ondergrond, (iii) osmose, (iv) adervorming, (v) thermische belasting (vloerverwarming) dan wel een combinatie van voornoemde factoren, is uitgesloten.

8.4 De aansprakelijkheid voor schade ontstaan door lekkage van door STUDIO 3XS gebruikte vloeistof(fen) is uitgesloten.

8.5 Artikel 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 zijn eveneens van toepassing indien STUDIO 3XS vloeren & wanden zich voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft bediend van niet ondergeschikten (6:171 BW) of vertegenwoordigers (6:172 BW).

Artikel 9 – Overmacht

9.1 STUDIO 3XS vloeren & wanden is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst welke wordt verhinderd door overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan (i) overmacht van toeleveranciers van STUDIO 3XS vloeren & wanden, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan STUDIO 3XS vloeren & wanden zijn voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) oorlog, (v) staking en werkbezetting, (vi) algemene vervoersproblemen, (vii) niet beschikbaarheid van nutsvoorzieningen.

Artikel 10 – Wijziging en meerwerk

10.1 Indien STUDIO 3XS vloeren & wanden op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer Diensten verricht en/of Producten levert die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dienen deze door Afnemer te worden vergoed volgens de (wel) overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van STUDIO 3XS vloeren & wanden.

10.2 STUDIO 3XS vloeren & wanden is nimmer gehouden aan een verzoek tot meerwerk van Afnemer en zij kan – indien de bereidheid bestaat daaraan uitvoering te geven – afzonderlijke vastlegging eisen.

Artikel 11 – Ondergrond van de Vloeren & wanden

11.1 Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, draagt Afnemer er zorg voor dat de ondergrond waarop de Vloer wordt gelegd door STUDIO 3XS vloeren & wanden, voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel. Indien niet is voldaan aan onderstaande voorwaarden, is STUDIO 3XS vloeren & wanden niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade en/of gerechtigd haar Diensten op te schorten zonder schadeplichtig te zijn tegenover Afnemer. Cementgebonden ondergrond

11.2 De cementgebonden ondergrond is voorafgaand aan te verrichten Diensten minimaal anderhalve week per centimeter ‘dikte oud’. Bij het leggen van de Vloer dient het vochtpercentage bij een beton ondergrond te voldoen aan de waarden welke zijn genoemd in de productspecificatie van de betreffende leverancier. STUDIO 3XS vloeren & wanden controleert voornoemde waarde door meting voorafgaand aan het verrichten van de Diensten. De uitkomst van de meting van STUDIO 3XS vloeren & wanden is bindend. Aan de meting kan door Afnemer geen aanspraak of recht worden ontleend.

11.3 Door STUDIO 3XS vloeren & wanden worden geen Vloeren & wanden gelegd op een ondergrond die met cement is nagepoederd. In geval van natte cellen in de ondergrond is Afnemer verantwoordelijk voor het aanbrengen van afschotten, tenzij anderszins is overeengekomen. Anhydriet gebonden ondergrond

11.4 De anhydriet gebonden ondergrond is voorafgaand aan te verrichten Diensten minimaal anderhalve week per centimeter ‘dikte oud’. Bij het leggen van de Vloer dient het vochtpercentage van de ondergrond te voldoen aan de waarden welke zijn genoemd in de productspecificatie van de betreffende leverancier. STUDIO 3XS vloeren & wanden controleert voornoemde waarde door meting voorafgaand aan het verrichten van de Diensten. De uitkomst van de meting van STUDIO 3XS vloeren & wanden is bindend. Aan de meting kan door Afnemer geen aanspraak of recht worden ontleend. Voor zowel Anhydriet als cementgebonden ondergrond

11.5 De ondergrond dient waterdicht en vormvast te zijn voorafgaand aan het leggen van de Vloer.

11.6 Afnemer is verantwoordelijk voor de dilatatie en/of plaatsing van schijnvoegen in de ondergrond, tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen. Indien STUDIO 3XS vloeren & wanden bij aanvang van de Diensten geen dilatatie of schijnvoegen kan waarnemen, mag zij er zonder nadere verificatie vanuit gaan dat dit een bewuste keuze van Afnemer is, en is STUDIO 3XS vloeren & wanden niet aansprakelijk voor enige schade dienaangaande.

Artikel 12 – Status en voorzieningen ruimte voor en tijdens levering Diensten

12.1 Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, draagt Afnemer er zorg voor dat voorafgaand aan- en tijdens de levering van Vloeren & wanden, is voldaan aan de voorwaarden genoemd in dit artikel.

12.2 De ruimte waar een Vloer wordt gelegd dient bezemschoon, egaal, ontruimd en tochtvrij te zijn alsmede te beschikken over een werkzame verwarming en bovenlicht, niet zijde bouwlampverlichting.

12.3 Afnemer draagt zorg voor adequate elektriciteit- en watervoorzieningen in of direct bij de ruimte waar een Vloer wordt gelegd.

12.4 Afnemer draagt er zorg voor dat STUDIO 3XS vloeren & wanden onbelemmerd toegang heeft tot de ruimten en haar Diensten ongestoord kan uitvoeren.

12.5 Bij niet nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen komen daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder tijdsverlies en extra door STUDIO 3XS vloeren & wanden te maken kosten, volledig voor rekening en risico van Afnemer. STUDIO 3XS vloeren & wanden is gerechtigd kosten en schade bij Afnemer in rekening te brengen en daarvan betaling te vorderen alvorens haar Diensten voort te zetten.

Artikel 13 – Beëindiging van de Overeenkomst

13.1 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd, behoudens in de gevallen als omschreven in de volgende artikelleden.

13.2 Met inachtneming van het uitgangspunt als genoemd in lid 1 van dit artikel, heeft STUDIO 3XS vloeren & wanden de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden indien: a) Afnemer, na een deugdelijke ingebrekestelling, blijvend toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst; b) Afnemer in staat van faillissement is verklaard of daartoe een verzoek is ingediend; c) Afnemer in surseance van betaling verkeert of daartoe een verzoek is ingediend; d) Afnemer anderszins in liquidatie verkeert, is ontbonden of redelijkerwijs te voorzien dat zij niet langer aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst kan voldoen.

Artikel 14 – Rechts- en forumkeuze

14.1 Op alle Offertes en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen STUDIO 3XS vloeren & wanden en Afnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Nederland locatie Zwolle